Regulamin

Regulamin

1. REGULAMIN PRZEGLĄDANIA ORAZ DODAWANIA OGŁOSZEŃ W SERWISIE WIEMCOJEM.pl

 • Podstawowe definicje oraz przedmiot regulaminu.
 • Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

Serwis Wiemcojem.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Wiemcojem.pl, prowadzony przez Wiemcojem.pl Sp. z o.o. umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dostępny w domenie internetowej Wiemcojem.pl.

Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Wiemcojem.pl.

Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny).

Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystający z Usług w celach niezwiązanych z działalnością zawodową lub gospodarczą

Cennik - zestawienie ustalanych opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Wiemcojem.pl.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Wiemcojem.pl, którego właścicielem i administratorem jest Wiemcojem.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Nowy Świat 8B/34, 60-583 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w       Poznaniu – VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000393969, zwanego dalej "serwisem Wiemcojem.pl" a w szczególności określa:

 • ogólne zasady korzystania z serwisu,
 • rodzaje ogłoszeń dodawanych w Serwisie oraz oferowane usługi
 • zasady założenia konta użytkownika,
 • zasady zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń,
 • zasady określające dopuszczalną treść ogłoszeń,
 • reguły kolejności wyświetlania ogłoszeń,
 • zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji,
 • zasady odstępowania od zawartych umów,
 • zasady odpowiedzialności Wiemcojem.pl Sp. z o.o

2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Serwis internetowy Wiemcojem.pl umożliwia Użytkownikom publikowanie w sieci internetowej bezpłatnych ogłoszeń Standard przez okres 30 dni, począwszy od dnia zawarcia umowy oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach Serwisu, tj. usługi „Wyróżnij”, opisanych szczegółowo w rozdziale III Regulaminu.
 • Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu wiemcojem.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowanie o podobnych parametrach) oraz łącza zapewniającego dostęp do internetu.
 • Uzyskanie dostępu do wszystkich ogłoszeń w serwisie Wiemcojem.pl jest bezpłatne.
 • Wiemcojem.pl Sp. z o.o. jest zobowiązana do prawidłowego wykonywania usługi.
 • W Serwisie Wiemcojem.pl ogłoszenia mogą mieć postać Ogłoszeń Standardowych tj. „Bez wyróżnienia”, utrzymywanych w serwisie przez okres do 60 dni.
 • Zamieszczanie Ogłoszeń Standardowych w serwisie wiemcojem.pl jest bezpłatne.
 • Użytkownik samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
 • Wiemcojem.pl Sp. z o.o. nie odpowiada za treść i materiał zdjęciowy ogłoszeń opublikowanych przez Użytkowników Serwisu.
 • Użytkownik może dodawać treść, zdjęcia, edytować treść Ogłoszenia w trakcie emisji, a także usunąć Ogłoszenie z serwisu.
 • Rozpoczęcie wykonywania usługi następuje po 14 dniach od dnia zawarcia przez Użytkownika umowy (termin przysługujący Użytkownikowi na odstąpienie od umowy), chyba że Użytkownik wyrazi wolę rozpoczęcia świadczenia usługi przed przysługującym mu terminem na odstąpienie od umowy.
 • Zamieszczenie ogłoszenia nie wymaga utworzenia konta i rejestracji. Aby jednak uzyskać pełną funkcjonalność usług jakie oferuje Serwis wymagane jest utworzenia konta. Warunki i tryb utworzenia konta opisano szczegółowo w rozdziale II Regulaminu.
 • Jeśli Użytkownik zdecyduje się na rejestrację w Serwisie, Wiemcojem.pl Sp. z o.o. przekazuje Użytkownikowi na podany w trakcie rejestracji adres e-mail jako potwierdzenie zawarcia umowy.
  Po upływie okresu publikacji Ogłoszenie staje się nieaktywne i niewidoczne w Serwisie.
 • Użytkownik zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie wiemcojem.pl zezwala i upoważnia Wiemcojem.pl Sp. z o.o. na dokonanie publikacji treści Ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, prezentacje, linki i inne elementy wchodzące w jego treść). Udzielenie przez Użytkownika zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie skutkuje po stronie Wiemcojem.pl Sp. z o.o. obowiązkiem publikacji ogłoszenia. Celem publikacji Ogłoszenia jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia.
 • Wiemcojempl Sp. z o.o. chroni dane Użytkowników zgodnie dokumentem pod nazwą „Ochrona prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem www.wiemcojem.pl.

3. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ STANDARD (USŁUGA „BEZ WYRÓŻNIENIA”) ORAZ AKTYWOWANIA USŁUG: „WYRÓŻNIJ”

 • usługa „Bez wyróżnienia”

W celu zamieszczenia ogłoszenia (usługa „Bez wyróżnienia”), Użytkownik powinien:

wypełnić formularz dostępny na stronach Serwisu Wiemcojem.pl oraz wpisać treść ogłoszenia,

w chwili wyrażenia woli związania się umową, potwierdzić iż zapoznał się z informacjami dotyczącymi usługi,

dokonać aktywacji ogłoszenia.

Jeśli Użytkownik chce opublikować ogłoszenie standardowe nie musi zarejestrować się w Serwisie, ale musi wypełnić dane związane z ogłoszeniem oraz podać adres e-mail i dane kontaktowe niezbędne do kontaktu z Konsumentem. Usługa „Bez wyróżnienia” jest bezpłatna.

Umowa o świadczenia usługi ogłoszenia standardowego „bez wyróżnienia” zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas wykonania usługi wynoszący 60dni, co oznacza że od chwili zawarcia umowy ogłoszenie jest publikowane przez okres 60 dni.

 • usługa „Wyróżnij”   

Usługa odpłatna umożliwia za pośrednictwem płatności elektronicznej Operatora przelewy24.pl wyróżnić ogłoszenie w dwojaki sposób:

     - 7 dni, wyróżnienie kolorem, wyświetlanie na górze listy ogłoszeń przez 7 dni w cenie 4,90 zł

     - 30 dni, wyróżnienie kolorem, wyświetlanie na górze listy ogłoszeń przez 30 dni w cenie 9,90 zł.

4. KONTO

Korzystanie z pełnej funkcjonalności panelu administracyjnego („Moje konto”) wymaga utworzenia Konta, chyba że Użytkownik zamieszcza tylko jednorazowe ogłoszenia, których nie zamierza modyfikować, wystawiać ponownie czy usuwać.

Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje się po zarejestrowaniu w Serwisie. Po zalogowaniu (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z Ogłoszeniami może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.

Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu.

Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z usługi „powiadamiacz”, polegającej na powiadamianiu Użytkownika na podane adresy e-mail o nowych ogłoszeniach w serwisie Wiemcojem.pl. czy zbliżającym się zakończeniu wyświetlania Ogłoszenia.

Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Trader Wiemcojem.pl Sp. z o.o. poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie, za pomocą poczty elektronicznej na adres: bok@wiemcojem.pl

5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ

W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Wiemcojem.pl Sp. z o.o. umożliwia Użytkownikom zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Wiemcojem.pl na warunkach określonych poniżej.

Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Wiemcojem.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie Wiemcojem.pl Użytkownik wyraża bezterminową zgodę na nieodpłatne ich wykorzystywanie przez Wiemcojem.pl Sp. z o.o. poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu Wiemcojem.pl oraz w innych wydawanych przez Wiemcojem.pl Sp. z o.o. serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Wiemcojem.pl Sp. z o.o. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Wiemcojem.pl, Użytkownik zezwala także Wiemcojem.pl Sp. z o.o. na dokonywanie ich opracowań oraz wykorzystanie na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym.

Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Wiemcojem.pl Użytkownik oświadcza, że nie naruszają one przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a także informacji o sobie oraz produktach prezentowanych (treść i zdjęcia) w Ogłoszeniach za które Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność i jest w pełni oraz wyłącznie uprawniony do zamieszczenia w serwisie Wiemcojem.pl.

6. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ

 • Ogłoszenia mogą być dodawane przez Użytkowników wyłącznie w kategorii właściwej dla treści ogłoszenia.
 • Ogłoszenia tej samej treści nie mogą być powielane w przypadku ogłoszeń standardowych, jeśli są to Ogłoszenia wyróżnione i odpłatne mogą być powielane.
 • W celu zapewnienia Użytkownikom możliwości korzystania z ogłoszeń w serwisie Wiemcojem.pl w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i regulaminem serwisu Kupsprzedaj.pl, każde ogłoszenie dodane przez Użytkownika podlega moderacji. Moderacja oznacza, że treść i forma każdego ogłoszenia jest sprawdzana przez moderatora. Moderator w przypadku uznania, że treść ogłoszenia jest niezgodna z regulaminem, narusza przepisy prawa lub dobre obyczaje, może odmówić zamieszczenia ogłoszenia lub usunąć ogłoszenie nie podając przyczyn odmowy zamieszczenia lub usunięcia ogłoszenia.

Przy wyborze treści i formy ogłoszenia Użytkownicy powinni kierować się poniższymi regułami:

tytuł ogłoszenia:
- powinien odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
- nie może zawierać adresów www,
- nie może zawierać wulgaryzmów, obraźliwych słów,

opis ogłoszenia:
- może zawierać adres www, jeśli adres kieruje do strony www użytkownika, na której prezentowany jest przedmiot ogłoszenia w celu zaprezentowania pełniejszego opisu lub dodatkowych zdjęć przedmiotu,
- nie może zawierać treści reklamowych,
- nie może zawierać samego adresu www,
- powinien być, jak najbardziej szczegółowy,
- powinien ściśle odnosić się do oferowanego przedmiotu lub usługi,
- musi odpowiadać kategorii, do której ogłoszenie zostało dodane, w przeciwnym razie zostanie usunięte bądź wstrzymane,
- ogłoszenia dotyczące nietypowej żywności muszą zawierać precyzyjne dane oraz pochodzenie, w przeciwnym razie Wiemcojem.pl Sp. z o.o. może odmówić zamieszczenia lub usunąć ogłoszenie z serwisu;
- Wiemcojem.pl Sp z o.o. nie zezwala na dodawanie Ogłoszeń produktów, które w polskim prawie objęte są zakazem handlu i rości sobie prawo do usuwania tego typu Ogłoszeń.

zdjęcia:
- muszą odzwierciedlać oferowany produkt,
- nie mogą zawierać adresów www,

Ogłoszenia zamieszczane przez użytkowników w serwisie Wiemcojem.pl nie mogą zawierać ofert przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, w szczególności przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Ogłoszenia i komentarze nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, ani dobrych obyczajów, nie mogą również dotyczyć działalności naruszającej przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Wiemcojem.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub zablokowania dostępu do ogłoszeń lub kont naruszających treść zdań poprzedzających jak i ich usuwania.

Serwis Wiemcojem.pl nie może być wykorzystywany do:

dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie bez posiadania prawa lub zezwolenia na taką dystrybucję lub bez możliwości powołania się na dozwolony użytek (prywatny lub publiczny),

dystrybucji materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów lub przekazów o charakterze pornograficznym,

zamieszczania ogłoszeń dotyczących organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie,

zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży: narkotyków i substancji psychoaktywnych, broni, materiałów i przedmiotów obscenicznych i erotycznych, papierosów i produktów tytoniowych, produktów farmakologicznych i lekarstw, organów ludzkich oraz żywność na którą sprzedaż lub wytwarzanie nie ma zgody lub naruszają przepisy poszczególne przepisy i ustawy polskiego prawa.

Wiemcojem.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń.

Dane kontaktowe użytkowników serwisu Wiemcojem.pl służą do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich rozpowszechnianie lub innego rodzaju dystrybucja, jest zabronione, chyba, że osoba której dane dotyczą wyraziła dobrowolną, wyraźną zgodę na takie korzystanie z dotyczących jej danych. Na żądanie uprawnionych organów, Wiemcojem.pl Sp. z o.o. udostępnia tym organom dane dotyczące użytkowników na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

7. REGUŁA KOLEJNOŚCI WYŚWIETANIA OGŁOSZEŃ

Ogłoszenia w serwisie prezentowane są w kolejności dodania ich do serwisu. Oznacza to, że ogłoszenia dodane w dniu dzisiejszym będą wyświetlać się na liście wyników wyszukiwania powyżej ogłoszeń dodanych wczoraj. Jest to domyślne ustawienie sortowania ogłoszeń.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z funkcjonalności sortowania ogłoszeń.\


8. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI

Użytkownik serwisu Wiemcojem.pl ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez serwis świadczonej mu usługi.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail, przypisany do Konta, nazwę Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Wiemcojem.pl Sp. z o.o. przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta adres e-mail bok@wiemcojem.pl lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem: Wiemcojem.pl lub pisemnie drogą pocztową na adres: Wiemcojem.pl Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 8B/34, 60-583 Poznań.

Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty prawidłowego jej zgłoszenia przez Użytkownika.

9. ZASADY ODSTĘPOWANIA OD UMOWY

Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, które może realizować w terminie 14 dnia od dnia jej zawarcia. W tym czasie usługa nie będzie realizowana, chyba że Użytkownik wyrazi zgodę.

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenia stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej.

Użytkownik powinien przesłać odstąpienia na adres Wiemcojem.pl Sp. z o.o. Nowy Świat 8B/34, 60-583 Poznań lub na adres e-mailowy bok@wiemcojem.pl. Po wysłaniu przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wiemcojem.pl Sp. z o.o. niezwłocznie prześle Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin obowiązuje w stosunku do umów zawartych począwszy od dnia 30.03.2016. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia ogłoszenia, przy czym do umów zawartych przed zmianą stosuje się przepisy dotychczasowe.

O zmianie Regulaminu Wiemcojem.pl Sp. z o.o. poinformuje z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. W terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Użytkownik może odmówić jej akceptacji- e-mailem przesłanym na adres bok@wiemcojem.pl. W takim przypadku Konto Użytkownika zostanie zlikwidowane w dniu wejścia w życie zmiany.

Regulamin dostępny jest w Serwisie Wiemcojem.pl. Na żądanie Użytkownika, Regulamin zostanie przesyłany drogą poczty elektronicznej.